Hodowla Myszy Rasowych Rodentarium, Wroc?aw
  •  
 
O Nas

a  O NAS   a

 

Data powstania: Decyzj? Zarz?du z dnia 30.05.2011 hodowla myszy rasowych - Rodentarium, zostaje zarejestrowana w PMC pod numerem 73/2011. 

Lokalizacja: Wroc?aw (Dolno?l?skie) 

Rasy: B?dziemy zajmowa? si? przede wszystkim rasami shorthair (sh), longhair (lh) oraz satin (s), rzadziej astrex (a). Nie planujemy hodowa? rasy hairless, rosette i fuzzy.

Odmiany: Hodowla b?dzie si? skupia? na myszkach z grupy Tan&Fox, przede wszystkim na odmianach takich jak Dove Tan, Silver Tan, Champagne Tan. Zwa?ywszy na do?? skomplikowan? genetyk? oraz mo?liwo?? krzy?owania ró?nych kolorów w celu uzyskania tych porz?danych w hodowli b?d? przewija? si? ró?norakie odmiany z ró?nych grup, nie tylko Tan&Fox ale równie? Self, Shaded, Ticked. Najcz??ciej b?d? pojawia? si? myszki black, blue, chocolate, PEW, ró?ne odmiany sable, agouti.

Oprócz tego, od 2012 roku postanowili?my rozpocz?? przygod? z myszkami red/fawn recessive, zw?aszcza formy satynowe i d?ugow?ose.

Plany: G?ównym celem hodowlanym jest stworzenie homozygotycznych linii lhs dove tan i shs silver tan, utrzymanie linii redów i fawnów recesywnych oraz ustandaryzowanie odmiany English Gold.


a

Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384