Hodowla Myszy Rasowych Rodentarium, Wroc?aw
  •  
 
Zwierzyniec

 

Tutaj chc? po krótce przedstawi? mój zwierzyniec:

Gekon lamparci, jest prawdziwym weteranem. Na ten rok (2011) mój staruszek ko?czy 14lat. Prze?y? wszystkie inne zwierz?ta, rybki, gryzonie, jaszczurki, ?aby ... Oby ?y? jak najd?u?ej :)

geko


Koszatniczki adoptowa?em wiosn? 2010, by?y to dwie siostry z czego jedna zaci??ona. Ma?e urodzi?y si? miesi?c pó?niej, popo?udniu. Prze?liczne siedem kosiów, które trafi?y do dobrych domów. Pozostawi?em jedn? córk? dla towarzystwa samicom. Bo jak wiadomo w grupie ra?niej.

kosze


Myszochomiki to jeszcze rzadkie u nas zwierz?ta, rzadsze chyba od piestruszek. Nie s? to ani myszy, ani chomiki. Tworz? swoj? w?asn? odr?bn? rodzin?, cho? w przesz?o?ci by?y klasyfikowane do chomikowatych i w starszej literaturze mo?na znale?? o tym zapiski. Zwierz?ta te s? naj?agodniejszymi i najmniej konfliktowymi gryzoniami z jakimi mia?em do czynienia. Nigdy nie widzia?em u nich sprzeczki czy awantury a wobec cz?owieka tak?e s? ?agodne.

myszo


Na koniec nasz ulubieniec - Panika. Trafi? do nas w 2008 roku, pocz?tkowo jako samiczka ... tak twierdzi? Pan weterynarz wi?c ufaj?c autorytetowi cz?owiek ju? nie sprawdza? ... jednak po kilku miesi?cach okaza?o si? ?e Panika to tak naprawd? powinien by? Panik ;-) Jednak imienia ju? nie zmieni?. I dla przypomnienia nadmieniam ?e króliki to nie gryzonie! Wraz z zaj?cami i szczekuszkami tworz? osobn? grup? taksonomiczn? - zaj?czaków.

krolik


Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384